За инвеститорите

   Корпоративно управление

  Управителният орган на дружеството декларира пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на дружеството. Настоящата програма е разработена в изпълнение на изискванията на чл. 100н, ал.4, т.3  от ЗППЦК и има за цел да бъдат реализирани основните принципи на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и Наръчника на добрите практики в областта на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и защита правата на акционерите, изготвен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите в България.

Пълен текст на програмата

 В този раздел на сайта ще намерите важни документи, приети от Общото събрание на акционерите на Костенец- ХХИ АД.

Устав

Политика за възнагражденията на членовете на СД на „Костенец-ХХИ“ АД


Лице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
моб: 0882 397 161, mariya.zaykova@hhi-bg.eu

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu