За инвеститорите

   Права на акционерите

 В зависимост от съдържанието си, правата на акционерите могат да бъдат обособени в три основни групи:

ИМУЩЕСТВЕНИ:
  право на дивидент от печалбата;
  право на ликвидационен (остатъчен) дял;
  право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството;
  търгуемост на правата при записване на нова емисия акции;
  право на свободно прехвърляне на притежаваните акции от капитала на дружеството
УПРАВИТЕЛНИ:
  да участват и да гласуват на Общото събрание на акционерите;
  периодично да получават актуална информация за дружеството, при условие, че същата не представлява вътрешна информация;
  право да избират и да бъде избирани в органите на управление на дружеството;
КОНТРОЛНИ:
  право да се иска назначаване на регистриран одитор;
  право на защита на членството;
  право на иск за отмяна решенията на общото събрание;
  право на обезщетение поради нанесени вреди и пропуснати ползи

Пълно описание на правата на акционерите в публично дружество можете да намерите ТУК


Лице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
моб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu