За инвеститорите

    Акции

Основният капитал на дружеството е 1 042 593 лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 1 042 593 обикновенни, безналични, поименни акции с право на глас и номинал 1 лев всяка от тях.

 Всяка една акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД - София, Алтернативен пазар (Bulgarian Alternative Stock Market или BaSE) /борсов код HHI / 4КТ/. Тъговията с акциите може да се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на БФБ АД - София. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД.

    Покупко-продажба на акции

Прехвърлянето на акциите на Костенец-ХХИ АД се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да се придобиват от всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство.

В качеството му на публично дружество, закупуването и продажбата на акции на „Костенец-ХХИ”АД; се осъществява единствено на Българска фондова борса АД - гр.София, с помощта на лицензирани инвестиционни посредници. Списъци на лицензираните от Комисия за финансов надзор инвестиционни посредници са публикувани на интернет страницата на Комисията /www.fsc.bg/, както и на сайта на Българска фондова борса /www.bse-sofia.bg/. Информация за инвестиционните посредници можете да получите в КФН на тел: 0900 32 300. Инвестиционните посредници са дружества с основен предмет на дейност покупко-продажба на ценни книжа. Банките също изпълняват ролята на инвестиционни посредници. Инвестиционният посредник получава комисионна от инвеститорите при покупко-продажба на акции за тяхна сметка.

    Депозитарски разписки

За да докажете притежаваните от Вас акции е необходимо да имате Депозитарна разписка за тях. Депозитарните разписки се издават от Централен депозитар АД - гр.София, който води книгата на акционерите на дружеството. Централен депозитар не работи с граждани, а само с инвестиционни посредници.
Следователно ако не притежавате Депозитарна разписка, удостоверяваща собствеността върху акции на дружеството, следва да се обърнете към инвестиционен посредник-регистрационен агент и да му възложите издаването на документа.
Издаването на дубликат на депозитарна разписка се заплаща, а регистрационни агенти са и почти всички банки. За извършването на горните действия Вие можете да упълномощите трето лице посредством изрично нотариално заверено пълномощно.

    Борсова търговия

Информация относно борсови котировки по емисия акции 4KT/ HHI се оповестява на сайта на Алтернативен пазар на акции (BaSE - Market) на БФБ – София АД /http://www.basemarket.bg/, икономическите сайтове www.investor.bg и  www.infostock.bg.


Лице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
моб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu