За инвеститорите


2016


14.04.2016 г.    

На основание чл. 234, ал.1 от ТЗ, „Телпром“ ЕООД, с ЕИК/ПИК 200636178, в качеството му на член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД и Изпълнителен директор, взе решение за освобождаване на Йордан Цветанов Радев, като физически представител на юридическото лице и определи Костадин Иванов Косев за ново лице, представляващо „Телпром“ ЕООД, в изпълнение на задълженията на последния в Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД.

Във връзка с горното, с вписване № 20160413135425 от 13.04.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

1. Бе заличен Йордан Цветанов Радев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

2. Бе вписан Костадин Иванов Косев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

С вписване на горните промени по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД, Дружеството се представлява от следните изпълнителни членове: „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, чрез физическия си представител Ваня Димитрова Гуленова и "Телпром" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Костадин Иванов Косев – само заедно.


15.03.2016 г.    

На основание чл. 234, ал.1 от ТЗ, „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, в качеството му на член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД и Изпълнителен директор, взе решение за освобождаване на Светослав Димитров Костадинов, като физически представител на юридическото лице и определи Ваня Димитрова Гуленова за ново лице, представляващо „Тайрекс България“ ООД, в изпълнение на задълженията на последния в Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД.

Във връзка с горното, с вписване № 20160314162312 от 14.03.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

1. Бе заличен Светослав Димитров Костадинов, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

2. Бе вписана Ваня Димитрова Гуленова, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД.

С вписване на горните промени по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД, Дружеството се представлява от следните изпълнителни членове: „Тайрекс България“ ООД, с ЕИК/ПИК 131117419, чрез физическия си представител Ваня Димитрова Гуленова и "ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Йордан Цветанов Радев – само заедно.


02.03.2016 г.    

Поради неизпълнение от страна на Костенец на негови задължения по договор за банков кредит с банка „Банка ДСК“ ЕАД, с договор за цесия от 07.08.2015 г., вземането на „Банка ДСК“ ЕАД от “Костенец-ХХИ” АД, по договор за банков кредит № 1574/20.04.2015 г., в размер на 4 857 589,62 лв., е прехвърлено на: „Българска индустриална и търговска корпорация“АД, с ЕИК: 13047732, „Г и М Консулт“АД, с ЕИК:175282415, „К Кепитъл“АД, с ЕИК:175282454 и „Сафин“ АД, с ЕИК:106626340.

За обезпечаване на задълженията си по договора за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД, “Костенец-ХХИ” АД е учредило залог на цялото си търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписан в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150427112039 и в ЦРОЗ под номер № 2015042802044.

В резултат на прехвърлянето на вземането от страна на ДСК е настъпила следващата се от същото промяна в заложния кредитор по договора за залог на търговско предприятие, вписана в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150902131650 и в ЦРОЗ под номер № 2015090302024.

Поради неизпълнение на задълженията на “Костенец-ХХИ” АД към заложните кредитори, придобили вземането, а именно: „Българска индустриална и търговска корпорация“АД, „К Кепитъл“АД, „Г и М Консулт“АД и „Сафин“ АД са вписали пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на Костенец-ХХИ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписано в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150914134311 и в ЦРОЗ под номер № 2015091502549.

В резултат на горното е сключен договор за продажба на търговско предприятие между продавача: „Българска индустриална и търговска корпорация“АД, „К Кепитъл“АД, „Г и М Консулт“АД и „Сафин“ АД и купувача, в лицето на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД за прехвърляне на цялото търговско предприятие на Костенец-ХХИ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД в Търговския регистър, и по партидата на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, е вписано прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

2015


15.09.2015 г.    

С вписване № 20150914134311 от 14.09.2015 г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бе отразена промяна в броя и състава на Съвета на директорите (СД) на Дружеството, като броя на членовете на СД бе увеличен от три на пет члена и като нови членове на управителния орган бяха вписани: “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 558 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, със седалище и адрес на управление Белиз, гр. Белиз, ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“ Белиз и “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД, регистрирано под № 150 559 в Регистъра на международните търговски дружества гр. Белиз, със седалище и адрес на управление Белиз, гр. Белиз, ап. 102, партерен етаж Блейк билдинг, ъгъл на ул. „Ейре“ и „Хътсън“ Белиз.

С горното вписване Костенец-ХХИ АД се управлява от СД в следния състав:

1. "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, с физическия си представител Йордан Цветанов Радев;
2. Писторези Чезаре Джовани;
3. „Тайрекс България“ ООД, ЕИК/ПИК 131117419, с физически представител Светослав Димитров Костадинов;
4. “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150558, държава Белиз, с физически представител Иван Апостолов Апостолов;
5. “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150559, държава Белиз, с физически представител Христо Петров Христов;

Няма промяна в лицата, представляващи Дружеството.


19.05.2015 г.    

На основание чл. 234, ал.1 от ТЗ, „Телпром“ ЕООД, с ЕИК/ПИК 200636178, в качеството му на член на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД и Изпълнителен директор, взе решение за освобождаване на Димитър Иванов Петров, като физически представител на юридическото лице и определи Йордан Цветанов Радев за ново лице, представляващо Телпром ЕООД, в изпълнение на задълженията на последния в Съвета на директорите на “Костенец-ХХИ” АД.

Във връзка с горното, с вписване № 20150518154141 от 18.05.2015 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на Дружеството, а именно:

1. Бе заличен Димитър Иванов Петров, като лице представляващо Телпром ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на „Костенец-ХХИ“ АД.
2. Бе вписан Йордан Цветанов Радев, като лице представляващо Телпром ЕООД, в качеството му на Изпълнителен член на „Костенец-ХХИ“ АД.

С вписване на горните промени по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД, Дружеството се представлява от следните изпълнителни членове: Светослав Димитров Костадинов и "ТЕЛПРОМ" EООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Йордан Цветанов Радев – само заедно.


2014


29.10.2014 г.    

С вписване № 20141028165754 от 28.10.2014 г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бе вписана промяна в системата на управление на Дружеството, от двустепенна, с Надзорен и Управителен съвет, в едностепенна със Съвет на директорите, състоящ се от три до пет члена, в следния състав:

1. Светослав Димитров Костадинов
2. Писторези Чезаре Джовани
3. "ТЕЛПРОМ" ООД, ЕИК/ПИК 200636178, държава: БЪЛГАРИЯ (с физически представител Тотка Боянова Николова)
4. "БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 201357078, държава: БЪЛГАРИЯ (с физически представител Димитър Иванов Петров)
5. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК/ПИК 130477342, държава: БЪЛГАРИЯ (с физически представител Марио Пантелеев Щерев)

С вписване в Търговския регистър на взетите от Съвета на директорите на Дружеството решения относно представляващите лица, „Костенец-ХХИ” АД ще се представлява от следните изпълнителни членове: "БГ-ТИШУ ПЕЙПЪР" АД, ЕИК/ПИК 201357078, посредством физическия си представител Димитър Иванов Петров и Светослав Димитров Костадинов – само заедно.

С вписване № 20141028165754 от 28.10.2014 г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в Търговски регистър, бе обявен и актуален Устав на Дружеството.


2013


08.08.2013 г.    

 С цел придобиване на оборудване и машини за обработка на хартия, на 08.08.2013 г., Костенец-ХХИ АД осъществи сделка по закупуването на „Пловдив Пейпър Пак“ АД. Сделката не е на съществена стойност и не попада в обхвата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Приложение:
Вътрешна информация

22.04.2013

С вписване № 20130422153938 от 22.04.2013г., по партидата на „Костенец-ХХИ” АД в Търговски регистър при Агенцията по вписванията, бе извършено вписване на промени в състава на Управителния съвет на Дружеството, като бe вписано физическото лице Писторези Чезаре Джовани, в качеството му на нов член на управителния орган на Дружеството.

14.01.2013

С вписване № 20130114164459 от 14.01.2013г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД в Търговски регистър, бе извършено вписване на промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, като бe заличено физическото лице Михаел Пьон, и вписанo юридическото лице Чалиндж Кепитъл България ЕАД, с ЕИК 201377878, в качеството му на нов член на контролния орган на дружеството. За физически представител на Чалиндж Кепитъл България ЕАД бе определена Снежанка Цекова Калчева.


2012

30.10.2012

Промени в устава на надзорния съвет на „Костенец-ХХИ” АД
На 30.10.2012г., в Търговски регистър по партидата на „Костенец-ХХИ” АД, с ЕИК:832064969, бе извършено вписване на промени в състава на Надзорния съветна дружеството, като бяха заличени Аплониус Якобус Атасио и Николай Йорданов Банев, и вписан Михаел Пьон, вкачеството му на нов член на контролния орган на дружеството.

21.08.2012

 Вписване на увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД
На 20.08.2012г.,в Търговски регистър по партидата на „Костенец-ХХИ” АД с ЕИК 832064969, бе извършено вписване на увеличението на капитала на дружеството, като капиталът от 236 277 лв. е увеличен на 1 042 593 лв.Увеличението на капитала е в резултат на успешно приключилата процедура на първично публично предлагане на нова емисия акции, вследствие на което бяха записани 806 316 броя безналични поименни акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 12,11 лв.

При спазване на законово установения ред и срокове, дружеството ще заяви регистрация на новата емисия акции в Централен депозитар АД, вписването й в регистъра на КФН, както и допускането й до търговия на регулиран пазар на БФБ-София АД.

Приложение:
Вътрешна информация

13.08.2012

 Съобщение за успешно приключване на подписка във връзка с увеличението на капитала на „Костенец-ХХИ” АД
„Костенец-ХХИ” АД, гр. Костенец („Дружеството”) и упълномощеният да обслужва увеличението на капитала ИП „Първа финансова брокерска къща” ООД съобщават, че подписката във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството, която започна на 03.07.2012 г., приключи успешно на 09.08.2012 г.

Подписката приключи в рамките на първоначално определения краен срок (09.08.2012 г.), като в този срок бяха записани 806 316 броя обикновени безналични акции от увеличението на капитала, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 12.11 лева всяка. Общата емисионна стойност на записаните акции в размер на 9 764 486,76 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в „Корпоративна търговска банка” АД. Съгласно решението за увеличение на капитала и потвърдения Проспект, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени нови 945 108 акции от увеличението на капитала, но са записани и платени най-малко 472 554 нови акции, капиталът на Дружеството ще се увеличи до размера на записаните и заплатени нови акции и увеличението на капитала в този размер ще се регистрира в търговския регистър, Централния депозитар, КФН и на БФБ. Това условие е изпълнено и подписката може да се счита за успешна.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове или сходни на тях във връзка с търгуването на правата и записването на новите акции от увеличението на капитала. Общият размер на всички заплатени до момента от „Костенец-ХХИ” АД комисионни, възнаграждения и други разходи по първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството (без ДДС), е 17 100 лв., в това число комисиона в полза на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала и такса на КФН. Увеличаването на капитала се извършва съгласно решение на Управителния съвет от 22.11. 2011 г., одобрено от Надзорния съвет с решение от 22.11.2011 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 375 - E от 03.05.2012 г. и съобщение по чл. 92а ЗППЦК за публично предлагане, обнародвано в „Държавен вестник” и публикувано във в. „Монитор” на 22.06.2012 г.

20.06.2012

 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
На проведеното на 19 юни 2012 г., редовно Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД бяха извършени следните промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, а именно:
    1. По предложение на акционери бе освободен Николай Йорданов Банев, в качеството му на досегашен член на контролния орган на дружеството.
   2. Въз основа на подадено заявление до ОСА бе освободен Аплониус Якобус Атасио, като член на Надзорния съвет, и
   3. По предложение на акционери за нов член на Надзорния съвет на Костенец-ХХИ АД бе избран Михаел Пьон.
Решенията подлежат на вписване в търговски регистър.

16.05.2012

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно разкриване на дялово участие:
 В съответствие с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, Костенец-ХХИ АДоповестява следната информация относно разкриване на дялово участие по реда на чл. 145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, и във връзка с чл.146, ал.1, т.7 от ЗППЦК:

   С уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с вх. № 132/14.05.2012г., "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК: 201377878, седалище и адрес на управление в гр.София, район Илинден, ул. "Кукуш" №2, у в е д о м и Костенец-ХХИ АД относно сключването на предварителен договор за покупка на притежаваните от „АКБ Актив” АД 11 815 акции, представляващи 5 % от капитала на „Костенец-ХХИ”АД. В предварителния договор е уговорено сключването на окончателен договор и прехвърлянето на правото на собственост върху акциите да се извърши след освобождаването им от всякакви тежести (вкл. учредения към момента особен залог).

   Съгласно уговореното между страните, от момента на влизането в сила на предварителния договор до момента на прехвърляне на собствеността на акциите, правото на глас (както и другите права) по акциите – предмет на предварителния договор се упражняват от и в полза на купувача ”Чалиндж Кепитъл България” ЕАД.

   Предварителният договор влиза в сила от дата 10.05.2012 г., като съгласно неговите клаузи ”Чалиндж Кепитъл България” ЕАД придобива непряко по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 7 от ЗППЦК правото на глас по 11 815 броя акции, пряко притежавани от „АКБ Актив” АД.

   Във връзка с преди придобити 72 018 акции от капитала на ”Костенец-ХХИ” АД, ”Чалиндж Кепитъл България” ЕАД притежава пряко право на глас за 72 018 акции, представляващи 30,48% от капитала на „Костенец-ХХИ” АД, както и (с оглед на изложеното по-горе) непряко право на глас за 11 815 акции, представляващи 5 % от капитала на дружеството, като притежаваният (пряко и непряко) общ брой акции с право на глас възлиза на 83 833 акции, представляващи 35,48 % от капитала на Костенец-ХХИ” АД.

   Едноличен собственик на капитала на "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е ЧАЛИНДЖ ФРИКУЕНСИ Гмбх, вписано в търговския регистър на република Австрия с фирмен номер FN 326422 h, със седалище и адрес на управление: Австрия, Виена, Бауернмаркт 24/36.

11.05.2012

 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 На 10.05.2012 г., по партидата на „Костенец-ХХИ”АД-гр.Костенец в Търговски регистър, бе вписано решение № 20120510091520, с което от състава на Управителния съвет на дружеството бе заличена Зорница Ангелова Илиева. Решението за промяна в състава на Управителния съвет бе взето на заседание на Надзорния съвет от 08.05.2012 г. Не бе избран нов член на Управителния съвет на дружеството.

   С вписване на горното решение в Търговски регистър, дружеството се представлява от Управителен съвет в тричленен състав, а именно: Димитър Христов Банковски, Светослав Димитров Костадинов, Димитър Иванов Петров. Няма промяна в разпределението на функциите между членовете на съвета.

13.03.2012

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно разкриване на дялово участие:
Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК, Костенец-ХХИ АД оповести следната информация относно разкриване на дялово участие по реда на чл.145, ал.1, т.1 и чл.146, ал.1, т.5 от ЗППЦК:
   1. С уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145, ал.1, т.1 от ЗППЦК, вх. № 071/09.03.2012г., "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК: 201377878, седалище и адрес на управление в гр.София, район Илинден, ул. "Кукуш" №2, у в е д о м и Костенец-ХХИ АД за придобиване чрез покупка на 72 018 броя акции, представляващи 30,48 на сто от капитала и от гласовете в Общото събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД. Сделката е регистрирана в Централен депозитар АД на 05.03.2012 година. Преди осъществяване на сделката "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД не притежава акционерно участие в Костенец-ХХИ АД. Едноличен собственик на капитала на "ЧАЛИНДЖ КЕПИТЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е ЧАЛИНДЖ ФРИКУЕНСИ Гмбх, вписано в търговския регистър на република Австрия с фирмен номер FN 326422 h, със седалище и адрес на управление: Австрия, Виена, Бауернмаркт 24/36.
   2. С уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл.146, ал.1, т.5 от ЗППЦК, вх. № 070/09.03.2012г.,ЧАЛИНДЖ ФРИКУЕНСИ Гмбх, вписано в търговския регистър на република Австрия с фирмен номер FN 326422 h, със седалище и адрес на управление: Австрия, Виена, Бауернмаркт 24/36, у в е д о м и Костенец-ХХИ АД за придобиването (непрякo, посредством 100% дъщерното му дружество – „Чалиндж Кепитъл България” ЕАД) на 72 018 броя акции или 30,48 на сто от капитала и от гласовете в Общото събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД. Едноличен собственик на капитала на ЧАЛИНДЖ ФРИКУЕНСИ Гмбхе Михаел Пьон.Посредством пряко притежаваните 100% от капитала, Михаел Пьон контролира Чалиндж Фрикуенси Гмбх, а чрез него и 100% дъщерното му дружество – „ЧалинджКепитъл България” ЕАД, което е пряк акционер в Костенец-ХХИ АД, т.е. Михаел Пьон притежава непряко по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 5 във вр. § 1, т. 44, б. „а” от ДР на ЗППЦК (чрез контролираното от него „Чалиндж Кепитъл България” ЕАД) 72 018 акции или 30,48% от капитала на дружеството. Преди осъществяване на сделката Михаел Пьон,респективно ЧАЛИНДЖ ФРИКУЕНСИ Гмбх, не притежават акционерно участие в Костенец-ХХИ АД.

Приложение:
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦКЛице за контакт: Мария Зайкова - "Директор за връзки с инвеститорите"
моб: 0882 397 161, investor@hhi-bg.com, mariya.zaykova@hhi-bg.com

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu