За предприятието


Опазване на околната среда

    Опазването на околната среда е всеобщо задължение на “Костенец - ХХИ” АД, с което се определя отговорността на всеки един от служителите, работещи за и от името на фирмата, при осъществяване на основната дейност - производство на хартии, картони и изделия от тях.

Политиката по околната среда на “Костенец - ХХИ” АД е изградена върху следните основополагащи принципи:

Опазване на околната среда при спазване на нормативните и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда в Дружеството.

Непрекъснато подобрение на екологичното представяне и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Проверяване систематично функционирането на Системата за управление на ОС и своевременно коригиране на констатираните несъответствия.

Прилагайки тези принципи, Дружеството си поставя цели по ОС в следните насоки:
 • намаляването консумацията на природните ресурси - вода, енергия и влакнести материали
 • намаляване емисиите в околната среда - отпадни води, газове и отпадъци
 • прилагане на най-добрите технически и технологични решения за намаляване въздействията върху околната среда основаващи се на финансовите възможности на Дружеството
 • поддържане постоянна готовност за реагиране при извънредни ситуации
 • публичност и сътрудничество със заинтересовани страни имащи отношение към опазването на околната среда
 • мониторинг и документиране на резултатите и поддържане ефективността на СУОС
 •    Всеки служител на “Костенец - ХХИ”АД се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата Политика.
  Политика по качеството

      Качеството на работа е всеобщо задължение в “Костенец - ХХИ” АД, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители. Висшето ръководство на “Костенец - ХХИ” АД напълно осъзнава задължението си да развива и поддържа Системата по Качеството.

  Като доказателство за нашия професионализъм и компетентност в работата си ние се задължаваме да:

 • създаваме и поддържаме благоприятна работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, постоянно повишаване на квалификацията, спазване на изискванията за сигурност, охрана на труда, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • създаваме условия на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството на работата им при оптимално използване на наличните ресурси;
 • установяваме и отстраняваме грешки и източници на такива в процеса на работата ни, за да бъдат избягвани в крайния продукт и повтаряни в бъдеще;
 • проверяваме систематично функционирането на системата по качеството, своевременно коригираме констатираните недостатъци с цел непрекъснатото й подобрение.
 •    Всеки служител на “Костенец - ХХИ” АД се задължава в този смисъл да дава личен принос при осъществяване на нашата политика по качеството.

     Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.

  Нагоре


  Костенец ХХИ АД
  гр. Костенец 2030
  ул. "Съединение" 2

  тел.: 07142/ 21 - 31
  факс: 07142/ 23 - 11
  kosthhi@hhi-bg.eu