За предприятието

      Екип

   Корпоративно ръководство

„Костенец-ХХИ” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите в следния състав:

1. „Тайрекс България“ ООД, с физически представител Ваня Димитрова Гуленова 
2. Писторези Чезаре Джовани – Председател на СД 
3. "ТЕЛПРОМ" EООД, с физически представител Костадин Иванов Косев
 
 

Дружеството се представлява от „Тайрекс България“ ООД, с физически представител Ваня Димитрова Гуленова и "ТЕЛПРОМ" EООД, с физически представител Костадин Иванов Косев – само заедно.

 

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.eu